top of page

BEZ INFORMACJI NIE MA PIENIĘDZY NA ŚCIEKI


Najpóźniej do 18 marca gminy powinny przekazać marszałkom dane dotyczące planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej. Niezgłoszenie przedsięwzięcia pozbawi je szans na dofinansowanie z unijnej perspektywy 2014-2020.

Wymóg przekazania informacji o planach w zakresie inwestycji ściekowych jest związany z pracami nad projektem IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nad Master Planem dla dyrektywy Rady 91/271/EWG.

Jak tłumaczy na swojej stronie resort środowiska, gminy, za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, powinny przekazać dane dotyczące ich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej. Dane te posłużą do prac nad ww. dokumentami oraz będą decydowały o możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz RPO.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, 31 grudnia 2014 r. gminy zakończyły proces weryfikacji obszarów i granic aglomeracji. Dane te posłużą Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej do opracowania Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Ostateczny termin przekazania zbiorczych danych dotyczących planów inwestycyjnych mija 18 marca. Jak wyjaśnia ministerstwo, na ich podstawie gminy będą mogły ubiegać się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz RPO. Wynika to z zapisów POIiŚ, w którym inwestycje wnioskujące o dofinansowanie muszą być uwzględnione w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Master Planie.

„Niezgłoszenie inwestycji będzie skutkowało wykluczeniem aglomeracji z możliwości uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy” - przypomina resort środowiska.

Ponadto ministerstwo zwraca uwagę, że w rozporządzeniu z 18.11.2014 r. (Dz. U.   z 2014 r. poz. 1800) określone zostały najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń  dla  ścieków   z oczyszczalni  ścieków bytowych i komunalnych oraz dla  ścieków z oczyszczalni  ścieków   w aglomeracjach, które w zasadniczej części zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, resort sugeruje, aby przed określeniem niezbędnego programu inwestycyjnego i wypełnieniem ankiety, gminy zapoznały się  ze znowelizowanym rozporządzeniem ściekowym, zwłaszcza w odniesieniu do aglomeracji o wielkości 10 - 15 tys. RLM, małych oczyszczalni w aglomeracjach o wielkości nie mniejszej niż  10 tys. RLM   (włącznie z oczyszczalniami przydomowymi  -  jakość  ścieków oczyszczonych uzależniona będzie od wielkości aglomeracji, a nie oczyszczalni), oczyszczalni przemysłowych, na których są także oczyszczane ścieki bytowe lub komunalne oraz kwestii zmiany podejścia do sposobu obliczania  średniej rocznej dla azotu ogólnego (co do zasady odstąpienie od możliwości odrzucania próbek pobranych przy temperaturze ścieków w reaktorach poniżej 12 stopni C).

Zidentyfikowane aglomeracje o RLM równej lub przekraczjącej 2000 (wg wielkości)

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) to rządowy dokument koordynujący realizację zobowiązań przyjętych przez Polskę w traktacie akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W KPOŚK określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach.

Źródło: kzgw.gov.pl, PAP

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page