top of page

CZAS NA SPRAWOZDANIA ŚMIECIOWE


31 marca mija termin przekazania przez gminy tzw. sprawozdań śmieciowych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2014 roku. Zgodnie z ustawą śmieciową wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powinni je przedłożyć do swojego marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dokument powinien zawierać m.in. dane o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, a także wykaz instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne.

W sprawozdaniu powinny znaleźć się też informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (zarówno przekazanych do składowania na składowisku odpadów jak i nieprzekazanych do składowania) oraz o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.  Wymagane jest także podanie rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Na podstawie tych zestawień Polska i poszczególne gminy są rozliczane z osiągniętych unijnych wskaźników redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i ewentualnie karane przez Komisję Europejską.

O tym, że przygotowanie poprawnego sprawozdania nie jest zadaniem łatwym świadczą liczne wezwania do poprawienia błędów, jakie do gmin wysyłają rokrocznie urzędy marszałkowskie. Na podstawie ich informacji, a także danych inspekcji środowiskowej przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych przez gminy błędów w formularzach sprawozdań śmieciowych.

Najczęściej popełniane przez gminy błędy w sprawozdaniach z realizacji gospodarki odpadami: - niewłaściwe wskazanie nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane odebrane odpady komunalne z  terenu gminy, a w szczególności o kodzie 200301 (zmieszane odpady komunalne); - błędne wskazywanie w miejscu instalacji nazw podmiotów prowadzących instalację do przetwarzania odpadów z adresem jego siedziby, który często te nie pokrywają się z lokalizacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; - błędne wskazywanie, jako instalacji stacji przeładunkowych odpadów, do których przekazano odpady komunalne; -błędne wskazywanie masy odebranych odpadów komunalnych, a w szczególności o kodzie 200301 łącznie dla sposobu ich zagospodarowania poprzez odzysk (metoda R wg załącznika nr 5 do ustawy o odpadach) lub unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie (metoda D5 wg załącznika nr 6 do ustawy o odpadach); - wskazywanie odrębnie ilości odpadów o tym samym kodzie i sposobie zagospodarowania w sytuacji, gdy podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy przekazywały je do tej samej instalacji do zagospodarowania tych odpadów; - błędy rachunkowe dotyczące sumy odebranych odpadów komunalnych o kodzie 200301 wskazanej w odpowiednim obszarze gminy, która nie pokrywała się z masą tych odpadów wskazaną dla poszczególnych instalacji i danego sposobu ich zagospodarowania w części II sprawozdania; - błędne sposoby zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych (niezgodnie z objaśnieniem nr 6 do wzoru formularza sprawozdania), a w szczególności o kodzie 200301 dla wskazanej instalacji do ich przetwarzania w sytuacji, gdy w tej instalacji nie ma możliwości przeprowadzenia np. składowania odpadów, gdyż nie jest to składowisko odpadów lub gdy jest to składowisko odpadów, a błędnie wskazywano sposób zagospodarowania odpadów jako metoda odzysku R, a nie metodę unieszkodliwiania odpadów tj. D5; - błędne wskazywanie rodzajów i ilości odpadów komunalnych w części II sprawozdania w odniesieniu do brzmienia objaśnienia nr 2 do wzoru formularza przedmiotowego sprawozdania tj. wskazania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji w części III sprawozdania, które dotyczy tego rodzaju odpadów; - błędne wskazywanie w części III lit. b) sprawozdania sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji niezgodnie z brzmieniem objaśnienia nr 8 do wzoru formularza sprawozdania; - błędy rachunkowe w wyliczonym w części IV, V i VI sprawozdania.

(GAM), PAP

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page