top of page

PRAWO ŁOWIECKIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Zwiększenie prawa właścicieli nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz zabezpieczenie interesów rolników, którym zwierzęta łowne czynią szkody w uprawach, to główne założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, skierowanego dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Projekt ustawy daje właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości możliwość niegodzenia się na wpisanie posesji w obszar wykonywania polowań - będą mogli wnieść uwagi do projektu uchwały, na podstawie której tworzy się obwód łowiecki. Również będą mogli wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na swojej nieruchomości ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jeśli objęcie obwodem łowieckim nieruchomości uniemożliwi albo istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z niej, jej właściciel zyska możliwość wystąpienia do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Osoby władające nieruchomościami w obwodzie łowieckim będą musiały być informowane o planowanych polowaniach indywidualnych, aby mogły zachować szczególną ostrożność w czasie trwającego polowania. Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Pozwoli to zdyscyplinować dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, którzy nie wykonują planów pozyskania zwierzyny (zwłaszcza dzików i jeleniowatych czyniących największe szkody łowieckie) lub zalegają z wypłatą odszkodowań rolnikom, przez możliwość pozbawienia ich obwodu łowieckiego. Proponuje się również, aby PZŁ, jako zrzeszenie, którego członkami są koła łowieckie, przejął ich zobowiązania z tytułu rekompensat za szkody łowieckie w przypadku rozwiązania koła łowieckiego lub gdy majątek koła nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązań. Cały projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie RCL.
3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ความคิดเห็น


bottom of page