top of page

PRZETWARZANIE ODPADÓW – ZASKAKUJĄCA INFORMACJA MOS


Informacja o wymaganiach dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych podana przez Ministerstwo Środowiska wywołała poruszenie.

MOS zakomunikowało co następuje: wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są już określone w ustawie o odpadach oraz Dokumencie referencyjnym BAT dla przemysłu przetwarzania odpadów. W związku z tym Ministerstwo Środowiska nie przewiduje w najbliższym czasie nowych przepisów w tym obszarze.

Poza ustawą o odpadach wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zamieszanych odpadów komunalnych zostały określone w Dokumencie referencyjnym BAT dla przemysłu przetwarzania odpadów (sierpień 2006 roku). Zgodnie z wymaganiami BAT (najlepsza dostępna technika), instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) powinna spełniać poniższe kryteria.

Ulepszyć przetwarzanie mechaniczno-biologiczne poprzez:

 • · stosowanie w pełni zamkniętych bioreaktorów,

 • · unikanie warunków beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez kontrolowanie fermentacji i dostawy powietrza (przy użyciu stabilizowanego obwodu powietrza) oraz poprzez dostosowanie napowietrzania do rzeczywistej działalności biodegradacyjnej,

 • · efektywne gospodarowanie wodą,

 • · termiczne izolowanie sufitu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych,

 • · zminimalizowanie wytwarzania gazu do poziomu 2500 do 8000 Nm3 na tonę,

 • · zapewnienie jednolitego materiału wsadowego,

 • · recykling wód procesowych lub błotnistych pozostałości w ramach procesu tlenowego w celu całkowitego uniknięcia emisji do wody. W przypadku generowania ścieków należy je oczyścić w celu osiągnięcia wartości wymienionych w BAT,

 • · nieustanne nabywanie wiedzy na temat połączenia między kontrolowanymi zmiennymi degradacji biologicznej a zamierzonymi emisjami (gazowymi),

 • · redukcja emisji związków azotu poprzez zoptymalizowanie wskaźnika C:N.

Zaleca się redukcję emisji z przetwarzania mechaniczno-biologicznego do następujących poziomów:

 • · odory do 500-6000 (j.o./m3),

 • · NH3 do 1-20 (mgNH3/m3),

 • · pył do 5-20 (mg/m3)

przy użyciu odpowiedniej kombinacji następujących technik: utrzymanie właściwego zarządzania, regeneracyjny utleniacz termiczny, usuwanie pyłu. Zredukować emisje do wody do poziomów wymienionych w BAT.

Ponadto ograniczyć emisje całkowitego azotu, amoniaku, azotanów i azotynów do wody. Ponadto, na szczeblu Unii Europejskiej, prowadzone są obecnie prace nad rewizją dokumentu ws. BAT (najlepszych dostępnych technik). Ich celem jest m.in. dostosowanie BAT do aktualnych warunków gospodarki odpadami. Konkluzje BAT będą obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE. Pierwszy projekt dokumentu ma być opracowany w połowie 2016 r.

Dlaczego zaskakuje?

Rozporządzenie, które obowiązywało (z 2012 r.), straciło swoją ważność 23 i miało je zastąpić nowe, przyjęte 10 listopada 2015 r. Jednak nowe rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, i jak się okazuje, opublikowania nie doczeka się.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page