top of page

SEJM O GOSPODARCE ODPADAMI


Umożliwienie pozyskania funduszy unijnych, w perspektywie finansowej 2014-2020, na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to jeden z głównych celów  rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o odpadach. 15 stycznia Sejm przyjął część poprawek zgłoszonych przez Senat. Zgodnie z dokumentem Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, przyjętym przez Komisję Europejską (KE) 23 maja 2014 r., ze środków unijnych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi tworzonych przez zarządy województw. Ustawa przewiduje obowiązek sporządzania tych planów przez zarządy województw uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw środowiska. Plany inwestycyjne będą załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) i będą stanowić podstawę finansowania inwestycji zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Ponadto w celu umożliwienia racjonalnego planowania gospodarki odpadami ustawa wprowadza zmiany w zakresie:

  • definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, polegające na uwzględnieniu w niej instalacji wykorzystujących nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów;

  • funkcjonowania instalacji zastępczych - od 1 lipca 2018 r. instalacjami zastępczymi będą tylko inne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Od tego terminu nie będą już funkcjonowały jako zastępcze instalacje niespełniające wymagań dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

  • możliwości wskazywania spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi;

  • wprowadzenia przepisów pozwalających na dostosowanie uchwał w sprawie wykonania wpgo do stanu faktycznego (rozszerzenie zakresu przypadków, w których uchwała podlega obligatoryjnej zmianie; dokonanie zmiany uchwały na pisemny wniosek prowadzącego instalację, obowiązek dołączenia do wniosku m.in. dokumentów potwierdzających zakończenie budowy instalacji regionalnej czy przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska);

  • wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym w przypadku gdy instalacja przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie została ujęta w wpgo, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tej instalacji;

  • skorelowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych i przepisów ustawy o odpadach, w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W ustawie zaproponowano przedłużenie okresu utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów „starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.). Natomiast wszystkie decyzje administracyjne wydane dotychczas na bazie przepisów „nowej” ustawy z 14 grudnia 2012 r. zachowają swoją moc na czas, na jaki zostały wydane;

  • utrzymania w mocy przepisów zawartych w aktach wykonawczych, które dotychczas nie zostały zastąpione przez rozporządzenia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydłużenia okresu dostosowania się podmiotów do przepisów obowiązującego prawa.

Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP.
3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page