top of page

DR MAŁGORZATA SKUCHA - EKOWYZWANIA NA 2015 ROK - MATERIAŁY


- Największe wyzwania na najbliższe  lata to przede wszystkim gospodarka odpadami i na pewno w tym zakresie musimy nadrobić nasze zaległości i dostosować system w taki sposób, aby jak najmniej obciążając mieszkańców, dawał jak najwięcej i jak najlepsze efekty - mówiła podczas konferencji Ekowyzwania dr Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW. Prezentowała także możliwości finansowania ekoinwestycji.

 - Przygotowując aktualizację programów priorytetowych NFOŚiGW mieliśmy na względzie przede wszystkim ukształtowanie stabilnej, transparentnej i wieloletniej oferty programowej, na okres zgodny ze strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020, Poprawę komunikacji z naszymi wnioskodawcami, usprawnienie procesu oceny wniosków i przyznawania dofinansowania, transparentność  procesu oceny dzięki zastosowaniu czytelnych kryteriów wyboru przedsięwzięć - zaznaczyła w swoim wystąpieniu dr Skucha.

Istotne nowe elementy to premiowanie ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych  w ramach  przedsięwzięcia inwestycyjnego, posiadania standardów zarządzania środowiskowego oraz preferencyjne wparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez „zielone gminy”, lub gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów.

Oferta zostanie rozbudowana o programy umożliwiające finansowanie efektywności energetycznej oraz finansowanie „uzupełniające”, po zatwierdzeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wraz z dokumentami towarzyszącymi) i Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki NFOŚiGW zostały wskazane w Umowie Partnerstwa (przyjętej przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r.) jako jedno ze źródeł finansowania krajowego zadań w zakresie trzech celów tematycznych:

 • nr 4 - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

 • nr 5 - promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku  oraz zarządzania ryzykiem

 • nr 6 – zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Finansowanie NFOŚiGW wskazane jest jako przykład zapewnienia komplementarności środków unijnych z krajowymi mechanizmami finansowania. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ 2014-2020) to jeden z sześciu krajowych programów operacyjnych, zapewniający wdrożenie w Polsce w ramach Polityki Spójności środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program wpisuje się w realizację m.in. celów tematycznych 4, 5 i 6.

Aktualnie podlega negocjacjom z Komisją Europejską.

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej

 4. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej

 5. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

 7. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 8. Pomoc techniczna

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH DO POBRANIA:

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page