top of page

MILIONY EURO DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi - można już składać wnioski o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z: * przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (konkurs 14/POIiŚ/1.1/10/2014) – przeznaczono na ten cel 10 mln euro O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. * rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze (konkurs 11/POIiŚ/2.1/10/2014) – przeznaczono na tego typu projekty 5 mln euro Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz marszałkowie województw. * budową lub modernizacją zakładów zagospodarowania odpadów (konkurs 12/POIiŚ/2.1/10/2014) – przeznaczono na takie przedsięwzięcia 5 mln euro O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Podane kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu. Wnioski o dofinansowanie w ramach każdego z trzech konkursów należy składać do 24 listopada 2014 r. Miejsce ich dostarczenia, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie powinni spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe - podane są w ogłoszeniach.

***

Nabory wniosków o dofinansowanie odbywają się w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) oraz Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), Programu Infrastruktura i Środowisko. GAM, MOS

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page