top of page

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA 15 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Burmistrzowie i wójtowie 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania „Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice oraz Gminy Walim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.: • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%), • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym AW dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020.

Posiadanie ww. strategii może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonych formularzy (plik doc). Wypełnione formularze prosimy dostarczyć do urzędów mailowo lub osobiście.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page