top of page

POIIŚ Z KOLEJNYMI KONKURSAMI


Już są nowe konkursy w ramach POIiŚ na łączną kwotę 5,2 mld zł.

Ogłoszono pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Nabory będą prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Na realizację tych konkursów przeznaczono łącznie ponad 5,2 mld zł.

Konkursy NFOŚiGW

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. O środki mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie Gospodarka odpadami komunalnymi Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, np. budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór rozpocznie się 1 grudnia 2015 r.

Poprawa jakości środowiska miejskiego Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych, oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska . Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.

Konkurs CKPŚ

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Konkurs dotyczy projektów służących m.in. czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju, w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz leżących poza tymi obszarami (w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych). Beneficjentami konkursu mogą zostać: parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie i urzędy morskie. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r.3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page