top of page

STARE BATERIE I AKUMULATORY PO NOWEMU


Ułatwienia dla producentów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej oraz organizowania i finansowania przetwarzania tego rodzaju odpadów to najważniejsze przepisy nowych rozwiązań prawnych.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach. Nowe przepisy usprawnią przede wszystkim działalność małych przedsiębiorców wprowadzających na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych. W przypadku producentów baterii i akumulatorów samochodowych lub przemysłowych ułatwienia dotyczyć będą wprowadzających do 100 kg rocznie. Przedsiębiorstwa spełniające te warunki będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązków w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, a także uiszczania opłaty produktowej. Ponadto, nie będą musiały organizować i finansować przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń, zawierać umów ze zbierającymi zużyte baterie i akumulatory oraz z prowadzącymi zakład ich przetwarzania, jak również składać wykazu zakładów przetwarzania tego rodzaju odpadów. Aby uzyskać zwolnienie z tych obowiązków, przedsiębiorcy będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty do marszałków województw. Oznacza to, że sami producenci zdecydują czy skorzystają z takiego zwolnienia, czy nie. Jednocześnie będą ich obowiązywały dotychczasowe przepisy o wpisie do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Będą także zobowiązani do informowania o masie wprowadzanych do obrotu produktów. Nowelizacja ustawy doprecyzowuje też regulacje dotyczące działalności podmiotów, które pośredniczą w realizacji obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie i akumulatory. Firmy te będą musiały mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymogami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO 14001, a także uzyskać wpis  do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków ustawowych, tak jak dotychczas, będzie spoczywać na wprowadzających baterie i akumulatory, bez względu na to, czy zdecydują się realizować je sami, czy z udziałem podmiotów pośredniczących. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw uzupełnia wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG. Transponuje także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych i ogniwach guzikowych o niskiej zawartości rtęci. W wyniku zmian dokonanych dyrektywą 2013/56/UE, od 2 października 2015 r. wprowadzane do obrotu ogniwa guzikowe nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 % (wagowo) rtęci. A od początku 2017 roku wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory przenośne przeznaczone do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych nie będą mogły zawierać więcej niż 0,002 % wagowo kadmu. Poza tym dodana została możliwość łatwego usunięcia zużytych baterii i akumulatorów, poza użytkownikami końcowymi, również przez podmioty profesjonalne zajmujące się serwisowaniem lub naprawą urządzeń, które są niezależne od producenta tych urządzeń Nowe prawo wejdzie w życie, z wyjątkami, 1 stycznia 2015 roku. (GAM), ŹRÓDŁO: MOS

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page