top of page

WAŁBRZYCH - MILOWY KROK W WALCE Z PLASTIKIEM?


Jutro wałbrzyska rada będzie głosowała nad uchwałą dotyczącą zakazu posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży plastikowych produktów jednorazowego użytku. Zakaz powiązany będzie z karami. Brzmi rewolucyjnie? Czy to milowy krok w walce z plastikiem?

Dlaczego władze miasta chcą wprowadzać restrykcyjne prawo do walki z plastikiem? Czy trzeba z nim walczyć? Nasi stali Czytelnicy i Czytelniczki na pewno znają odpowiedzi na te pytania, ponieważ pisaliśmy o tym wielokrotnie. Jednak kilka faktów należy tu przytoczyć i dotyczą one tak ekonomicznych jak i zdrowotnych obszarów.

Badania naukowe potwierdziły, że mikrocząsteczki plastiku znajdują się w glebie, powietrzu i wodzie. Kolejne badania mają ustalić – a w zasadzie potwierdzić przypuszczenia – że dzieje się tak też z jeszcze mniejszymi cząsteczkami (nanocząsteczkami), które są jeszcze groźniejsze. Przez foliowe worki i inne plastikowe opakowania rocznie ginie w morzach i oceanach ponad 2 miliony zwierząt. Rybacy łowiący na Bałtyku potwierdzają, ze często w sieciach mają więcej plastikowych śmieci niż ryb. Kupując produkty opakowane w plastik – płacimy za opakowanie, a następnie płacimy ponownie, za odbiór odpadów. Wzrost konsumpcji trwa nadal, masa odpadów, też plastikowych rośnie, a kraje, które do niedawana jeszcze przyjmowały plastikowe odpady (takie jak Chiny), zrezygnowały z tych dostaw. Ergo – zanurzamy się – można powiedzieć, że dosłownie – w górze śmieci z plastiku.

Czy da się żyć bez plastikowych toreb, jednorazowych woreczków, napojów w plastikowych butelkach, jogurtów w plastikowych kubeczkach itd.? Przed 1989 rokiem było to możliwe. Na pewno idealnym byłoby wymóc na producentach produkcję w wielorazowych opakowaniach – a na rządzie wprowadzenie kaucji i systemu zwrotów, ale…. Z poziomu samorządu jest to niemożliwe. Dlatego zagłosujmy naszymi portfelami, wybierajmy w sklepach te produkty, które możemy kupić na wagę, są w szkle itd.

Poniżej przytaczamy pełną treść zapisu uchwały. Będziemy uważnie śledzić jej losy.

Przypomniamy takze, że i o plastiku będziemy rozmawiać w czasie XI Eko Wzywań. Rejestracja (udział jest bezpłatny) pod tym linkiem.

TREŚĆ UCHWAŁY

1) obowiązkiem organów władzy publicznej, w tym organów samorządu terytorialnego jest obowiązek ochrony środowiska oraz obowiązek wspierania przez władze publiczne działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,

2) na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych

na środowisko, nałożono na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązki związane ze zmniejszeniem stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jak również ustanowieniem zakazu wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,

3) organy władzy publicznej, w tym organy samorządu terytorialnego zostały zobligowane do propagowania podejścia wspomagającego gospodarkę o obiegu zamkniętym, które dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia zamiast produktom jednorazowego użytku, które mają przede wszystkim na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów,

4) apel Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr 1/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania na terenie Miasta Wałbrzycha jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku, spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez społeczność lokalną Miasta Wałbrzycha, czego wyrazem jest widoczne zmniejszenie ilości używanych niektórych produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych

oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Miasta Wałbrzycha

do zagwarantowania prawa do życia w zdrowym środowisku i podejmowania przez władze lokalne szeroko zakreślonych działań mających na celu zapobieganie negatywnym

dla zdrowia skutkom degradacji środowiska

wprowadza się na terenie miasta Wałbrzycha zakazy określone treścią niniejszej uchwały. 

§ 2

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 

1) produkcie jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć produkt, który jest w całości lub częściowo wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną rotację poprzez zwrócenie go do producenta w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony;

2) tworzywie sztucznym – należy przez to rozumieć materiał składający się z polimeru zgodnie z definicją w art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane;

3) oksydegradowalnych tworzywach sztucznych – należy przez to rozumieć materiały z tworzyw sztucznych zawierające dodatki, które pod wpływem utleniania prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub do ich rozkładu chemicznego;

4) torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – należy przez to rozumieć torby, o których mowa w art. 8 pkt 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.);

5) strefie wolnej od jednorazowego plastiku – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Gminy Wałbrzych, obiekty użyteczności publicznej lub inne ogólnie dostępne znajdujące się na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wałbrzych, obiekty i tereny będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, dróg, placów, skwerów, parków, lasów komunalnych, cmentarzy, budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz nieruchomości oddanych w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne – oznaczone znakiem „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”. 

 1. Wzór znaku „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  § 3.

 2. W miejscach oznaczonych znakiem „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”, wprowadza się zakaz: 

1) posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży następujących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych: 

 1. a) pojemników na żywność, z pokrywką lub bez,

 2. b) pojemników na napoje, z pokrywką, z wieczkiem lub bez,

 3. c) sztućców, w tym: widelców, noży, łyżeczek, pałeczek,

 4. d) talerzy,

 5. e) słomek, z wyjątkiem słomek objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/385/EWG lub dyrektywy 93/42/EWG,

 6. f) mieszadełek do napojów,

 7. g) patyczków mocowanych do balonów lub służących jako podparcie do balonów przeznaczonych do użytku nieprofesjonalnego, 

 8. h) toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, 

 9. i) palenisk jednorazowych;

2) posiadania, udostępniania oraz sprzedaży pożywienia i napojów umieszczonych w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że przełożenie pożywienia lub przelanie napoju do opakowań wielorazowych jest niemożliwe z przyczyn technicznych, 

3) wydawania konsumentom żywności i napojów - niepakowanych fabrycznie na wynos - z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, 

4) pakowania produktów z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak woreczki i torby na zakupy z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, 

5) zbywania i rozpowszechniania produktów promocyjnych lub reklamowych stanowiących produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że nie istnieje bezpieczny dla środowiska zamiennik surowca, z którego jest wykonany taki produkt. 

 1. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczy również sprzedaży z automatów vendingowych. 

 2. Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych: 

1) wykorzystywanych w medycynie, kosmetologii i o przeznaczeniu specjalnym w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

2) związanych z bezpieczeństwem żywności, o ile ich wytworzenie z materiałów innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 jest sprzeczne z prawem lub niemożliwe z przyczyn technologicznych,

3) nabytych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,

4) które zostaną nabyte na podstawie umowy, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

 1. Zakazy, o których mowa w ust. 1 - 3, nie dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty będące adresatami tych zakazów.  § 4.

Wprowadza się na terenie Miasta Wałbrzycha zakaz sprzedaży oraz udostępniania Klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

§ 5.

Naruszenie zakazów określonych w § 3 i § 4 podlega karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 21 marca 2020 r., z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page